Created by Słoneccy.pl

REGULAMIN ZABAWY

REGULAMIN ZABAWY

Regulamin Zabawy "Bon na darmowy przegląd ogólny samochodu"

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki skorzystania z bonu uprawniającego do darmowego przeglądu ogólnego samochodu.
   
 2. Bon został wydany przez Autoserwis Piotr Ledwig z siedzibą Os. Piastów Śląskich 22/26, 47-100 Strzelce Opolskie (zwany dalej „Organizator”).
   
 3. Czynności związane z obsługą techniczną i poinformowaniu o zdobyciu bonu, prowadzi Organizator.
   
 4. Zabawa jest realizowana wyłącznie na profilu Autoserwis Piotr Ledwig na portalu Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/PiotrLedwigAutoserwis.
   
 5. Zabawa prowadzona jest pod nazwą „Bon na darmowy przegląd ogólny samochodu” zwana jest dalej „Zabawą”.
   
 6. Zabawa trwa od momentu publikacji posta na profilu Facebookowym Autoserwis Piotr Ledwig do momentu odgadnięcia przez pierwszego uczestnika wszystkich poprawnych odpowiedzi.
   
 7. Niniejsza Zabawa nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
   
 8. Zabawa nie jest sponsorowana, administrowana, ani organizowana przez portal Facebook.
   
 9. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Zabawę. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Zabawą powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
   
 10. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Zabawy, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszą Zabawą.

 

 

§ 2 Uczestnicy Zabawy

 

 1. W Zabawie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
  1. posiada aktywne konto-profil na portalu społecznościowym Facebook,
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Zabawie,
  4. wykona zadanie poprawnie jako pierwsza/y.

 

 1. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt a - d stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Zabawy, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Bonu, prawo do dochodzenia jego zwrotu.

 

 

§ 3 Zadanie w Zabawie i nagroda

 

 1. Zadanie w Zabawie polega na:
  Poprawnym rozpoznaniu logo marek samochodowych, które znajdują się na zdjęciach w Zabawie i podpisaniu ich w odpowiedniej kolejności lub pod zdjęciami. Uczestnik, który zrobi to jako pierwszy wygrywa.
   
 2. Nagrody:
  Nagrodą jest:
  Bon na darmowy przegląd ogólny samochodu do wykorzystania w naszym serwisie. Dokładny opis punktów kontrolnych, które wchodzą w pakiet darmowego ogólnego przeglądu auta znajduje się w załączniku nr 1.
   
 3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej w komentarzu pod Zabawą i w wiadomości prywatnej.
   
 4. Organizator prześle wersję elektroniczną Bonu do zwycięzcy, chyba że ten zgłosi chęć otrzymania Bonu w wersji drukowanej, wtedy Bon będzie można odebrać w serwisie Autoserwis Piotr Ledwig w uzgodnionym wcześniej z Organizatorem terminie. Bon do wykorzystania przez 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników.
   
 5. Prawidłowe wykonanie Zadania z Zabawy jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:
   
 6. Bonu nie można wymienić na środki finansowe, dotyczy on tylko wykonania darmowego przeglądu ogólnego samochodu w Autoserwis Piotr Ledwig.
   
 7. Wygrana (bon) nie łączy się z innymi rabatami/promocjami/wygranymi.
   
 8. Usługi określonej w Bonie nie można wymienić na inną.
   
 9. Wszelkie odstępstwa od regulaminu - np. przedłużenie terminu, zmiana usługi jest możliwa tylko po potwierdzeniu przez Organizatora z adresu mailowego.

 

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Zabawy jest Organizator.
   

 2. Uczestnicy Zabawy akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zabawy. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Zabawy.

 

 

§ 5 Tryb składania reklamacji

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Zabawy mogą być składane przez Uczestników mailowo na adres Organizatora: autoserwispiotrledwig@o2.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Zabawy.
   
 2. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Zabawy mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: autoserwispiotrledwig@o2.pl.

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Zabawy dostępny jest w linku w poście konkursowym na portalu Facebook.
   
 2. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
   
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Zabawy, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
   
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
   
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Zabawą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

Do pobrania

 

Załącznik nr 1.pdf

Autoserwis Piotr Ledwig Strzelce Opolskie