Created by Słoneccy.pl

REGULAMIN

Regulamin Bonu upominkowego

Słowniczek pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Bonów podarunkowych.

Firma – AUTOSERWIS Piotr Ledwig, Osiedle Piastów Śląskich 22/26, 47-100 Strzelce Opolskie.

Dane rejestrowe – NIP 7561844710,  REGON 384556091.

Strona internetowa – strona internetowa  www.autoserwisledwig.pl.

Bon – karnet na usługę w AUTOSERWIS Piotr Ledwig.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

 

 • Sprzedaż Bonów prowadzi Firma.

 • Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Bonów: uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą systemu Przelewy24 oraz otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

 • Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 • Koszty przelewów bankowych (krajowych i zagranicznych) realizowanych w celu zakupu Bonu pokrywa osoba zamawiająca.

 • Ceny Bonów zawierają podatek VAT.

 • W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres autoserwispiotrledwig@o2.pl.

 • Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 • Po zakupie Bonu Kupujący otrzyma na adres email podany w zamówieniu potwierdzenie dokonania transakcji zakupu Bonu posiadające Kwotę transakcji (Wartość Bonu) oraz Numer zamówienia. Potwierdzenie transakcji należy wydrukować przed wizytą w AUTOSERWIS Piotr Ledwig. Kupujący może również otrzymać Bon w formie PDF do samodzielnego wydrukowania. Chęć otrzymania Bonu w formie PDF należy zgłosić na adres email autoserwispiotrledwig@o2.pl. Zgłoszenie powinno być dokonane z adresu email podanego w zamówieniu. Firma dokona wysyłki Bonu w formie PDF w ciągu dwóch dni roboczych.

 • Bony upoważniają do skorzystania ze wszystkich usług w AUTOSERWIS Piotr Ledwig (w zakresie wartości Bonu) zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej: www.autoserwisledwig.pl.

 • Bony można zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty wykupienia. W tym czasie trzeba zarezerwować termin i skorzystać z usługi. Po okresie 3 miesięcy niewykorzystany Bon lub niewykorzystana część Bonu traci ważność. Termin ważności Bonu można przedłużyć tylko w sytuacjach losowych (np. nagły wyjazd za granicę, pobyt w szpitalu, ciąża, poród), pod warunkiem, że nastąpi to w okresie ważności Bonu.

 • Rezerwacja usługi w ramach Bonu będzie możliwa po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

 • Planując usługę należy osobiście lub telefonicznie zarezerwować termin pod nr. tel. 728055017. Bony można zrealizować jednorazowo lub podzielić w uzgodniony sposób w ramach wartości bonu.

 • Bony nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę; nie wydajemy reszty w gotówce z Bonów. Można dopłacić do Bonu, jeśli wybrana usługa jest droższa niż wartość Bonu.

 • Zakup Bonu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres autoserwispiotrledwig@o2.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu Bonu, datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji, opis przedmiotu reklamacji.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 • Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

 • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez AUTOSERWIS Piotr Ledwig danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Bonów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Firmę.

 • Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 • Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania.

 • Firma świadczy usługę sprzedaży w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 • O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.autoserwisledwig.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 • Wszystkie informacje na temat usług oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.autoserwisledwig.pl. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

Autoserwis Piotr Ledwig Strzelce Opolskie